میلگرد نیشابور

۹ / ۱۰۰

تصویرعنوانویژگی میلگردقیمت اخرین تاریخ بروز رسانی

مصالح ساختمانی

A3

سایز10

13,350 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز12

13,220 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز14

13,050 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز16

13,050 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز18

13,050 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز20

13,050 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز22

13,050 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز25

13,050 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز28

13,050 تومان
فروردین 21, 1400

مصالح ساختمانی

A3

سایز32

13,220 تومان
بهمن 18, 1399