میلگرد ظفربناب

۹ / ۱۰۰

تصویرعنوانویژگی میلگردقیمت اخرین تاریخ بروز رسانی

مصالح ساختمانی

A2

سایز10

13,750 تومان
بهمن 7, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز10

14,080 تومان
بهمن 7, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز12

13,750 تومان
بهمن 7, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز14

13,450 تومان
بهمن 7, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز16

13,450 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز18

13,450 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز20

13,450 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز22

13,450 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز25

13,450 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز28

13,450 تومان
بهمن 18, 1399

مصالح ساختمانی

A2

سایز8

13,950 تومان
بهمن 7, 1399