میلگرد ذوب آهن

۹ / ۱۰۰

تصویرعنوانویژگی میلگردقیمت اخرین تاریخ بروز رسانی

مصالح ساختمانی

سایز12

A3

13,650 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز14

A3

13,300 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز16

A3

13,450 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز18

A3

13,550 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز20

A3

13,200 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز22

A3

13,200 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز25

A3

13,200 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز25

A3

12,900 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

سایز32

A3

13,000 تومان
بهمن 5, 1399

مصالح ساختمانی

A3

سایز36

12,950 تومان
بهمن 5, 1399